O currículo integrado de linguas


No Decreto ESO atopamos referencias á necesidade de colaborar entre os diferentes departamentos de linguas do centro. Así podemos ler:

Unha proposta didáctica integradora das distintas linguas do centro asegura a transferencia de saberes entre elas. O traballo por proxectos que impliquen varias disciplinas é, neste sentido, de grande utilidade. Fundamentalmente, é preciso asegurar a coordinación do profesorado de lingua galega co que imparte as outras linguas no centro. Convén buscar a maneira de rendibilizar os coñecementos lingüísticos e literarios que ten o alumnado, aproveitando todos os contidos adquiridos nunha das materias para a aprendizaxe das outras.”

E tamén:

A competencia plurilingüe estase a conformar como un aspecto esencial para a protección e o desenvolvemento da herdanza lingüística, como fonte de enriquecemento mutuo. Esta competencia permitiralles ás alumnas e aos alumnos relacionar, de modo significativo, as distintas culturas ás que teñen acceso mediante os seus coñecementos lingüísticos e lograr unha mellor comprensión delas. As competencias lingüística e cultural respecto de cada lingua modifícanse mediante o coñecemento mutuo e contribúen a crear unha conciencia, unhas destrezas e unhas capacidades interculturais. Permiten que as alumnas e os alumnos desenvolvan unha personalidade máis rica e complexa, melloran a capacidade de aprendizaxe posterior de novas linguas e de apertura a novas experiencias culturais.”

Le+

Manuel López Hidalgo . Estrategias para la elaboración dun currículo integrado de lenguas

Presentación que, aínda que non inclúe o galego, serve de introdución para a comprensión do plurilingüísmo como un valor e a formación plurilingüe como un modelo de organizar o ensino.

Currículo integrado de lenguas. Plan de fomento del plurilinguismo. Junta de Andalucia.

Comparación entre a aprendizaxe tradicional e a integrada, pasos a dar para empezar, referencias ao Marco Europeo das Linguas, tomas de decisión, estratexias, procesos comunicativos .....

Seminario de Tratamiento Integrado de Lenguas. Adela Fernández. (2007)

Seminario que tivo como obxectivo proporcionar recursos didácticos ao profesorado de linguas para avanzar na consecución dunha programación integrada das linguas curriculares.

El tractament de les llengües en un model d´educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. Vicent Pascual (2006).