As competencias básicas

Desenvolupament del currículum per competències. Joan Mateu. Xornadas de traballo sobre curriculum, competéncies i transversalitat. (novembro 2006)

O autor defende que falar de competencias non é só un cambio de léxico senón que implica un cambio en profundidade no tipo de coñecemento que o profesorado debe transmitir para eliminar o divorcio entre os intereses do alumnado e as súas necesidades reais tanto no mundoescolar como no real e na súa propia vida.

La evaluación auténtica de competencias”. Carles Monereo Font (abril 2007)

O relator reflexiona sobre as competencias, sostén que a auténtica revolución parte do cambio na avaliación, único camiño para espallar modificacións noutros niveis, caracterizando o alumnado como nativos dixitais fonte a un profesorado emigrante tecnolóxico.

Proposta do Consello Escolar de Galicia sobre as competencias básicas. Comisión de Ordenación do Sistema Educativo. Xuño 2006.

O documento distingue tipos de competencias e comenta os cambios metodolóxicos e de avaliación que estas supoñen, non só nos procesos de ensinanza senón tamén nos de aprendizaxe – rol do profesorado e rol do alumnado- . Reforza, ademais, a idea da interdisciplinariedade , indicando as implicacións curriculares e organizativas que derivan deste enfoque didáctico.